उत्पादन सूची

दुर्लभ पृथ्वी धातु
धातुहरू रचना शुद्धता स्पटरिङ लक्ष्यहरू वाष्पीकरण सामग्री बार MSDS
स्क्यान्डियम धातु Sc

९९.९०%

×

×

×

PDF
यत्रियम धातु Y

९९.९०%

×

×

×

PDF
ल्यान्थेनम धातु La

९९.५०%

×

×

×

PDF
सिरियम धातु Ce

९९.५०%

×

×

×

PDF
Praseodymium धातु Pr

९९.५०%

×

×

×

PDF
Neodymium धातु Nd

९९.५०%

×

×

×

PDF
Samarium धातु Sm

९९.९०%

×

×

×

PDF
ग्याडोलिनियम धातु Gd

९९.९०%

×

×

×

PDF
टर्बियम धातु Tb

९९.९०%

×

×

×

PDF
Dysprosium धातु Dy

९९.९०%

×

×

×

PDF
होल्मियम धातु Ho

९९.९०%

×

×

×

PDF
एर्बियम धातु Er

९९.९०%

×

×

×

PDF
थ्युलियम धातु Tm

९९.९०%

×

×

×

PDF
Ytterbium धातु Yb

९९.९०%

×

×

×

PDF
लुटेटियम धातु Lu

९९.९०%

×

×

×

PDF
टिन धातु Sn

९९.९०%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता दुर्लभ पृथ्वी धातुहरू
उच्च शुद्धता धातुहरू रचना शुद्धता स्पटरिङ लक्ष्यहरू वाष्पीकरण सामग्री बार MSDS
उच्च शुद्धता स्क्यान्डियम Sc ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता yttrium Y ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता ल्यान्थेनम La ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता सेरियम Ce ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता टर्बियम Tb ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता dysprosium Dy ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता होल्मियम Ho ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता एर्बियम Er ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता थुलियम Tm ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता ytterbium Yb ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता लुटेटियम Lu ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
उच्च शुद्धता टिन Sn ९९.९९%-९९.९९९%

×

×

×

PDF
दुर्लभ पृथ्वी धातु मिश्र धातु

मिश्र

रचना

PURITIES

MSDS
Praseodymium Neodymium मिश्र धातु Pr-Nd RE=99% Pr/RE=20±2% Nd/RE=80±2% -
Praseodymium Neodymium मिश्र धातु Pr-Nd RE=99% Pr/RE=25±2% Nd/RE=75±2% -
Praseodymium Neodymium मिश्र धातु Pr-Nd RE=99% Pr/RE=30±2% Nd/RE=70±2% -
Lanthanum Cerium मिश्र धातु ला-से RE=99% La/RE=61±2% Ce/RE=Bal। -
Lanthanum Cerium मिश्र धातु ला-से RE=99% La/RE=65±2% Ce/RE=Bal। -
Lanthanum Cerium मिश्र धातु ला-से RE=99% La/RE=69±2% Ce/RE=Bal। -
Gadolinium फलाम मिश्र धातु Gd-Fe RE=75±1% Gd/RE≥99.5% फे = बल। -
Gadolinium फलाम मिश्र धातु Gd-Fe RE=72±1% Gd/RE≥99.5% फे = बल। -
Gadolinium फलाम मिश्र धातु Gd-Fe RE=69±1% Gd/RE≥99.5% फे = बल। -
Dysprosium फलाम मिश्र धातु Dy-Fe RE=85±1% Dy/RE≥99.5% फे = बल। -
Dysprosium फलाम मिश्र धातु Dy-Fe RE=80±1% Dy/RE≥99.5% फे = बल। -
Dysprosium फलाम मिश्र धातु Dy-Fe RE=75±1% Dy/RE≥99.5% फे = बल। -
Holmium फलाम मिश्र धातु हो-फे RE=80±1% Ho/RE≥99.5% फे = बल। -
Holmium फलाम मिश्र धातु हो-फे RE=83±1% Ho/RE≥99.5% फे = बल। -
दुर्लभ पृथ्वी धातु पाउडर
धातु पाउडर रचना राज्य शुद्धता

अनाज आकार

MSDS
स्क्यान्डियम पाउडर Sc पाउडर

९९.९९%

-100, 200 जाल PDF
Yttrium पाउडर Y पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
ल्यान्थेनम पाउडर La पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
सिरियम पाउडर Ce पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
Praseodymium पाउडर Pr पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
Neodymium पाउडर Nd पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
Samarium पाउडर Sm पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
Gadolinium पाउडर Gd पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
टर्बियम पाउडर Tb पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
Dysprosium पाउडर Dy पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
होल्मियम पाउडर Ho पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
एर्बियम पाउडर Er पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
थ्युलियम पाउडर Tm पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
Ytterbium पाउडर Yb पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
लुटेटियम पाउडर Lu पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
टिन पाउडर Sn पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
टाइटेनियम पाउडर Ti पाउडर

99.60%

-100, 200 जाल PDF
जिरकोनियम पाउडर Zr पाउडर

99.00%

-100, 200 जाल PDF
ह्याफनियम पाउडर Hf पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
दुर्लभ अर्थ हाइड्राइड पाउडर
धातु हाइड्राइड रचना राज्य शुद्धता

अनाज आकार

MSDS
स्क्यान्डियम हाइड्राइड ScH पाउडर

९९.९९%

-100, 200 जाल PDF
यत्रियम हाइड्राइड YH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
ल्यान्थेनम हाइड्राइड LaH पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
सेरियम हाइड्राइड CeH पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
Praseodymium hydride PrH पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
नियोडिमियम हाइड्राइड NdH पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
Samarium hydride SmH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
ग्याडोलिनियम हाइड्राइड GdH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
टर्बियम हाइड्राइड TbH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
Dysprosium hydride DyH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
होल्मियम हाइड्राइड HoH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
एर्बियम हाइड्राइड ErH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
थ्युलियम हाइड्राइड TmH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
यटरबियम हाइड्राइड YbH पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
लुटेटियम हाइड्राइड लुएच पाउडर

९९.९०%

-100, 200 जाल PDF
टाइटेनियम हाइड्राइड TiH पाउडर

99.60%

-100, 200 जाल PDF
जिरकोनियम हाइड्राइड ZrH पाउडर

99.00%

-100, 200 जाल PDF
हाफनियम हाइड्राइड HfH पाउडर

९९.५०%

-100, 200 जाल PDF
दुर्लभ पृथ्वी बोराइड पाउडर
धातु बोराइड रचना राज्य शुद्धता

अनाज आकार

MSDS
ल्यान्थेनम हेक्साबोराइड LaB6 पाउडर

९९.५०%

-360, 500 जाल PDF
Cerium Hexaboride CeB6 पाउडर

९९.५०%

-360, 500 जाल PDF
Praseodymium Hexaboride PrB6 पाउडर

९९.५०%

-360, 500 जाल PDF
नियोडिमियम हेक्साबोराइड NdB6 पाउडर

९९.५०%

-360, 500 जाल PDF
Samarium Hexaboride SmB6 पाउडर

९९.९०%

-360, 500 जाल PDF
ग्याडोलिनियम हेक्साबोराइड GdB6 पाउडर

९९.९०%

-360, 500 जाल PDF
युरोपियम हेक्साबोराइड EuB6 पाउडर

९९.९०%

-360, 500 जाल PDF
Ytterbium Hexaboride YbB6 पाउडर

९९.९०%

-360, 500 जाल PDF